Obchodní podmínky

 

Úvod

  1. „Dobré účty dělají dobré přátele“, a my v ShareWear máme zájem na tom, aby naši Zákazníci spokojení. S tímto cílem jsme připravili jednoduché podmínky. V ShareWear však věříme, že těch pár nutných a nezbytných vět nezkazí Tvůj pozitivní první dojem.

Definice

Tady definujeme základní pojmy, které se následně používají v celých podmínkách.

  1. VOP znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky.
  2. ShareWear je tato platforma, internetová půjčovna oblečení, popřípadě je to také zkratka pro provozovatele této platformy, společnost Shady Grove s.r.o., IČO 08416966, se sídlem Průčelní 642/4, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 318707.
  3. Zákazník je uživatel, který si přes ShareWear pronajal oblečení.
  4. Produkt je nabídka oblečení, vytvořena a zveřejněna provozovatelem na platformě ShareWear, ve které popisuje oblečení, textově i graficky, podmínky pronájmu, stanovuje cenu za pronájem oblečení a poplatek za čištění. Produkt jako takový je nabídka na uzavření smlouvy, přičemž součástí této smlouvy jsou i tyto VOP.
  5. Oblečení je nezuživatelná movitá věc ve vlastnictví provozovatele, která je předmětem nájmu.

Popis platformy 

Tady popisujeme základní činnost ShareWear a jak ho používát.

  1. Objednáním produktu vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito podmínkami a zákonnými předpisy, a odpovědí na Produkt také Zákazníci souhlasí s návrhem smlouvy – Produktem.
  2. Odeslání oblečení, kontrola úplnosti a poškození, podmínky jejího užívání jsou uzavřené v rámci nájemní smlouvy.

Co je důležité Pro zákazníka

Tady popisujeme to nejdůležitější pro tebe, jako Zákazníka, co Tě může potkat a co Tě čeká při používání ShareWear, popřípadě jaký je základní obsah nájemní smlouvy.

  1. Jako Zákazník se registruješ prostřednictvím registračního formuláře, kde uvedeš své skutečné jméno, příjmení, funkční e-mail a heslo pro přihlášení. 
  2. Nájemní smlouvu uzavíráš přes platformu přímo se ShareWear.
  3. Jakmile zareaguješ na konkrétní Produkt, pro učinění objednávky je nutné zadat ještě telefonní číslo, datum narození a trvalé bydliště, které slouží k uzavření nájemní smlouvy.
  4. ShareWear může, ale není povinno, ověřit Tvoje telefonní číslo (např. zavoláním, zasláním SMS, zprávy přes aplikaci, využívající telefonní číslo jako identifikátor), popřípadě adresu (např. zasláním dopisu s unikátním kódem k zadání do platformy).
  5. Nájemné se hradí platební kartou předem na celou smluvenou dobu nájmu platební kartou.
  6. Jakmile je uhrazeno nájemné a tím uzavřena nájemní smlouva, Zákazník obdrží na zadaný email znění smlouvy a Produkt je odeslán na uvedenou adresu.
  7. Předání oblečení zpět ShareWear pak probíhá stejně jako předání Zákazníkovi, a tedy odesláním na adresu ShareWear, uvedenou v těchto VOP.
  8. V případě poškození či ztráty oblečení je Tvou povinností ihned kontaktovat ShareWear.
  9. Nevrátíš-li ShareWear oblečení v den ukončení nájmu, neuplatní se ustanovení § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to znamená, že i když bys používal oblečení dál po skončení nájmu, neprodlouží se nájem o stejnou dobu, na kterou byl sjednán. 

Reklamační řád a záruka

 1. V případě, že oblečení nesedí na postavě nebo je poškozené a není tak možné jej použít, jsi povinna bezodkladně informovat ShareWear a nepoužité oblečení odeslat zpět na adresu ShareWear uvedenou v těchto VOP.
 2. Reklamaci ohlaš přes e-mail nikola@sharewear.cz. Do e-mailu uveď číslo objednávky, to nám stačí proto, abychom reklamaci přijali a vyřídili.
 3. Reklamaci nemůžeš uplatnit v případě, že jsi oblečení už nosila.
 4. Jakmile nám oblečení dorazí, my jej zkontrolujeme. Pokud bude vše v pořádku, zašleme ti odpověď e-mailem a do 14ti dnů vrátíme peníze zpět na účet.

Řešení sporů a rizika

Zde popisujeme některá z možných rizik a jak je řešit, aby nezkazily den.

  1. Nezašle-li ShareWear oblečení v pořádku, čisté, funkční, nebo nebude předáno v řádném termínu a bez průtahů, musíš jako Zákazník bezodkladně vznést ShareWear podnět k prošetření a požádat o vrácení uhrazeného nájemného. Pro případ podnětu k prošetření je nutné přiložit fotografie oblečení a detailně popsat situaci. Ke každému podnětu se přistupuje individuálně.
  2. V případě, že Zákazník nevrátí oblečení včas, je Zákazník povinen uhradit za každý započatý den po skončení doby nájmu částku stanovenou za jednodenní pronájem a tato smluvní pokuta je splatná na výzvu ShareWear.
  3. Je-li Zákazník spotřebitelem, ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze případné spory mezi tímto uživatelem – spotřebitelem a ShareWear řešit také mimosoudně. V takovém případě může uživatel – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz, web www.coi.cz/informace-o-adr/.
  4. V případě problémů s doručením oblečení od ShareWear Zákazníku, po obdržení dostatečných důkazních materiálů, Zákazník žádá ShareWear o rozhodnutí vrácení celé částky nájemného, popřípadě poměrné části Zákazníkovi.

Obecné

  1. ShareWear si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet Zákazníka dle vlastního uvážení, ShareWear může také kdykoliv zrušit jakýkoliv Produkt dle vlastního uvážení.
  2. ShareWear neručí za údaje ani obsah uvedených Produktů a vyhrazuje si právo na chybu v popisu či fotografii Produktu.

Zpracování osobních údajů

  1. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatné informaci o zpracování osobních údajů zde.
 1. Upozornění
  1. ShareWear negarantuje žádný konkrétní rozsah ani dostupnost platformy. ShareWear je oprávněno kdykoliv omezit, přerušit či ukončit provoz platformy ShareWear. Za toto omezení, přerušení či ukončení provozu nenáleží žádná náhrada jakékoliv újmy. 

Upozornění pro spotřebitele dle ustanovení § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  1. ShareWear je možné kontaktovat na emailové adrese nikola@sharewear.cz.
 1. Závěr
  1. Práva a povinnosti ShareWear, Zákazníky se řídí těmito VOP a právními předpisy České republiky. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi ShareWear a Zákazníkem nebo s ní jinak související budou řešeny příslušným soudem České republiky určeným dle sídla ShareWear v občanském soudním řízení.
  2. Tyto obchodní podmínky může ShareWear kdykoliv v budoucnu změnit či doplnit. Změnu nebo doplnění obchodních podmínek ShareWear musí oznámit Zákazníkům. Zákazník má právo odmítnout změnu nebo doplnění obchodních podmínek a z tohoto důvodu může vypovědět smlouvu s ShareWear.
  3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2019.